Retromuseum.cz

Benzina

?, před 1952

Vznik a aplikace značky souvisí s komplikovanou historií ropného průmyslu a distribuce pohonných hmot (a také motorových olejů) po roce 1945. Tehdy byly soukromé podniky znárodněny a sloučeny do jedné centrálně řízené obchodní sítě, v roce 1949 nazvané Benzinol. Společnost si jako svou značku zvolila okřídleného koně, alegorický symbol v automobilismu často užívaný - kůň byl de facto předchůdce motorových dopravních prostředků, což se odrazilo i v jednotce měření strojového výkonu koňskými silami. Kůň byl zobrazen ve skoku před čerpadlovým stojanem provedeným ve světlejším odstínu. Značku doplňoval nápis ve vázaném písmu, v reklamě tehdy oblíbeném. Logo však bylo až příliš komplikované a málo úderné, proto jej Benzinol záhy nahradil novou verzí, už mnohem stylizovanější a pádnější. Z koně převzalo jen jeho křídla a zejména hlavu s charakteristickou hřívou vytvořenou několika drobnými kruhovými výkroji. Ve spodní části na ní plynule navázal kruh jako další symbol motorismu. Logo však neslo několik další volných významových asociací: především celé připomínalo malé písmeno „b“, spodní část pak „o“, což odkazovalo k oběma základním produktům, které Benzinol nabízel a jež se pak promítly i do jeho názvu: BENZIN a OLeje.

1. ledna 1953 byl Benzinol nahrazen společností novou - národním podnikem Chema. Nové logo však už tehdy bylo vnímáno jako zdařilé a zavedené, a tak se na benzinových pumpách používalo nadále spolu s novým jménem společnosti. V roce 1953 se však souběžně poprvé objevuje i název Benzina, a to pro zásobovací závod Roudnice n. L., který se z Chemy k témuž datu vyčlenil. K 1. dubnu 1958 proběhla další velká reorganizace ropného průmyslu: v jejím rámci z Chemy vznikl národní podnik Benzina, začleněný do Sdružení čsl. rafinerií minerálních olejů. A právě toto zastřešující sdružení převzalo již zavedenou značku, kterou si téhož roku zaregistrovalo. (Najdeme ji proto i na motorových olejích, které produkovaly rafinerie v Pardubicích a v Kolíně patřící pod Sdružení, jako je např. legendární automobilový olej Trysk, uvedený na trh v roce 1960.) Sdružení začalo modernizovat síť čerpacích stanic, které byly poprvé označeny značkou Benzina v písmu navazujícím na starší Benzinol. A do hry poprvé vstupuje i barva: v roce 1959 dostala síť jednotný barevný styl v kombinaci červené a bílé, což se odrazilo i v barevnosti logotypu. Definitivně se tak zformoval vizuální styl, který zůstal zachován dodnes.

V rámci federalizace Československa došlo v roce 1969 k rozdělení tuzemské distribuční sítě. Zatímco v Čechách a na Moravě si podnik podržel označení Benzina, na Slovensku byla po 16 letech obnovena značka Benzinol. Její logo - okřídlené písmeno v červené barvě – však na logotyp Benziny u zjevně navazuje. Po roce 1989 bylo logo Benziny přinejmenším dvakrát zásadněji redesignováno.

Zdroj: Miroslav Štochl, Zeno Čižmář, Benzina v proměnách času, Benzina, s.r.o. 2008; Zeno Čižmář, Jana Iovlevová, Paramo. Ohlédnutí v čase. Paramo, a.s. 2009.