Retromuseum.cz

Prior – průkopník vizuální identity

21. dubna – 28. srpna 2022

Obecně se má za to, že k prvním pokusům s aplikací koordinovaných vizuálních stylů po vzoru západních podniků došlo v československých podmínkách v polovině 70. let a jako průkopnický počin je v tomto směru označován rozsáhlý manuál jednotné identity podniku Brněnské veletrhy a výstavy (BVV) Jana Rajlicha. Značkou, jejíž geneze však dodnes zůstává poněkud mimo zájem odborné veřejnosti, byly Obchodní domy PRIOR. Tento podnik budoval už od počátku svou vizuální identitu neméně důsledně než zmíněné BVV. Logotyp Prioru, vzešlý v roce 1968 z výběrového řízení, navrhl grafik s bohatou prvorepublikovou praxí Josef Burjanek. Prostřednictvím tehdejšího reklamního podniku Merkur zůstal s Priorem spojen i nadále a podařilo se mu vtisknout jeho obchodním domům jednotný grafický styl, definovaný ve vlastním, průběžně inovovaném manuálu. Svými aplikacemi na balicích papírech, igelitových taškách nebo novinových inzerátech se v porovnání s BVV silně zapsal dokonce do povědomí veřejnosti. Systematická, zpětně důsledně kontrolovaná práce s vizuálními prvky vedla koncem 80. let tehdejšího vedoucího propagace Rudolfa Zubaľa k výroku, že „… značka Prior je u nás tak dobře zavedená jako Coca-Cola ve světě“. Výstava prezentuje zmíněnou propagaci Priorů v plné šíři a zasazuje ji do dobového kontextu. Vedle toho dokládá příklady odchylek od uvedeného systému, které byly většinou výsledkem práce výtvarníků jednotlivých propagačních středisek zřízených ve všech obchodních domech.

STÁHNOUT